بینی کج

 شکل 1 - بینی سالم

 شکل 2 - کجی 3/2 پایینی 

 شکل 3 - کجی در قسمت بالایی و پایینی بینی به طور همزمان

بینی های کج

02

03

 

در یک صورت طبیعی، در نگاه مستقیم به صورت، بینی در خط وسط قرار دارد (شکل 1). در صورتی که در نگاه از روبرو بینی کج به نظر برسد، نیاز به درمان دارد. کجی 3/1 فوقانی بینی مربوط به کجی در قسمت استخوانی بینی و کجی 3/2 تحتانی بینی مربوط به کجی در قسمت غضروفی بینی می باشد. در صورتی که قسمت استخوانی سالم ولی قسمت غضروفی آسیب دیده باشد، مشابه شکل 2 دیده می شود. در صورت وجود شکستگی در قسمت استخوانی و غضروفی شکل ظاهری بینی مشابه شکل 3 می باشد.

شکستگی ناحیه استخوانی را می توان در چند ساعت اول با بیحسی موضعی درمان نمود. در باقی موارد برای اصلاح دقیق کجی بینی، نیاز به انجام عمل در زیر بیهوشی عمومی می باشد.